araudi plana 2024

Plan normativo 2024

 

2024rako Udaleko Araudi Plana (G.A.O.)

 

39/2015 Legea 2016ko urriaren 2an sartu zen indarrean.

132 artikuluak hau xedatzen du:

“Artículo 132.

Planificación normativa.

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente”.

Asteasuko Udalak, 2023ko urriaren 24an egin zuen osoko bilkuran, hasierako onespena eman zion Asteasuko Udaleko 2024rako Araudi Planari (2023/10/31 GAO).

Arauzko jendaurreko informazio epean ez da erreklamazio edo oharpenik izan. Hori dela eta, Toki jaurbidearen oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 legearen 49 artikuluak xedatzen duenaren arabera, orain artean behin behineko zen akordioa behin betikoa bihurtuko da.