Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

Aurrekontuen laburpena (GAO 2017/4/12).

2017/01 kreditu aldaketa

2017/128 alkatetza dekretua (laburpena).

2017/02 kreditu aldaketa

Aurrekontuen laburpena (GAO 2017/9/26).

Indarrean dauden Aurrekontuen laburpena

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 728.500€
2 Zeharkako zergak 60.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 319.400€
4 Transferentzia arruntak 1.037.550€
5 Ondare sarrerak 150€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 49.350€
7 Kapital transferentziak 20.000€
8 Finantza aktiboak 208.667,28€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  Guztira 2.423.617,28€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Langileria gastuak 605.000€
2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 1.185.200€
3 Finantza gastuak 7.300€
4 Transferentzia arruntak 252.500€
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak 0€
6 Inbertsio errealak 245.117,28€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 128.500€
  Guztira 2.423.617,28€